Specificul școlii

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Elena Doamna” este o instituție cu o experiență de peste 150 de ani în educarea și recuperarea copiilor cu deficiențe de auz, iar din anul 2006 când a devenit centru de educație incluzivă se adresează tuturor copiilor cu dizabilități: deficiență auditivă, mentală (grad moderat și sever), deficiențe asociate. Școala asigură servicii de asistență educațională și terapeutic – recuperatorie, de pregătire profesională pentru copii și tineri cu deficiențe auditive, deficiențe senzoriale multiple și/sau deficiențe mintale de diferite grade.

Aceste servicii vizează formarea și dezvoltarea unor deprinderi , atitudini și competențe de  bază, ca premise ale unei bune integrări socio-profesionale, ținând cont de potențialul individual al beneficiarilor. Evaluarea și asigurarea calității este o parte integrantă a ciclului de dezvoltare instituțională, vizând orientarea dezsvoltării unității noastre școlare, în sensul creșterii calității serviciilor educaționale, de intervenție terapeutic recuperatorie și de profesionalizare oferite într-o continuă adaptare la standardele de calitate, nevoile și așteptările beneficiarilor și ale comunității locale.

Dintre obiectivele strategice, propuse în documentele manageriale în acord cu cele ale Inspectoratului Şcolar Judeţean amintim:

  • Eficientizarea managementului educational din perspectiva creșterii autonomiei instituției;
  • Asigurarea și evaluarea serviciilor educaționale și de asistență psihopedagogice oferite
  • Asigurarea de servicii educaționale, therapeutic recuperatorii și de pregătire profesională de calitate pentru elevii înscriși
  • Susținerea procesului de predare învățare evaluare și a celui compensator recuperator în colaborare cu toți partenerii educaționali în sensul educației centrate pe nevoile copilului
  • Implementarea curriculum-ului școlar bazat pe competențe cheie
  • Încurajarea dezvoltării profesionale, de specialitate a personalului școlii prin participarea la examenele de obținere a gradelor didactice, la programele de formare continuă, etc.
  • Eficientizarea asigurării și gestionării resurselor materiale în colaborare cu Consiliul Județean Vrancea
  • Adecvarea ofertei educaționale a școlii la nevoile de servicii de asistență specializată existente la nivelul comunității locale.